ביטוח אחריות דירקטורים

ביטוח אחריות דירקטורים זהו ביטוח אחריות מקצועית המיועדת לדירקטורים ונושאי משרה כגון מנהלים, מנהלים כלליים, מבקרים פנימיים, משנה למנהל הכללי, נשיא חברה, יועץ משפטי של חברה או כל נושא משרה אחר הכפוף ישירות למנהל החברה אשר כיהנו בתפקיד או מכהנים בתפקיד או עתידים לכהן בתפקידים הרשומים כאן ואשר מוגדרים ככאלו במסמכי החברה.

מה מכסה ביטוח אחריות דירקטורים?

ביטוח אחריות דירקטורים יבטיח כיסוי כספי בגין תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה בתנאי שמקרה הביטוח ארע במהלך תקופת הביטוח. כאשר מהות התביעה צריכה להיות כנגד נושא המשרה בעטיו של מחדל או רשלנות מקצועיים בלבד.כלומר רק עקב מחדלים, טעויות או רשלנות שנעשו בתוקף תפקידו של נושא המשרה.

בעצם ביטוח אחריות דירקטורים תכסה עלויות של שכר טרחה של עורך דין ושל מומחים והוצאות משפטיות בעת תביעה. הביטוח יכסה תביעות אזרחיות, פליליות ואף מנהליות הקשורות לדירקטור החברה או נושא משרה בכיר בה.

תביעות בגין יחסי עבודה

ביטוח אחריות דירקטורים תכסה תביעות הנוגעות ליחסי עבודה בין עובד לנושא משרה בין העובד הוא עובד לשעבר או עובד נוכחי. הכוונה לתביעות עקב פיטורין, אי העסקת עובד מסיבות גזעניות או מגדריות או עקב נכות כלשהיא, אי קידום העובד מסיבות לא הוגנות או ראויות, הבטחות שווא לעובד, הטרדת העובד וכו'.

כיסוי בגין תביעות ניירות ערך

הרחבה נוספת לביטוח אחריות דירקטורים תכסה בגין תביעות הנוגעות לניירות ערך של החברה בין אם מדובר באיגרות חוב של החברה בה נמצא נושא המשרה או בין אם מדובר על מניות החברה. במקרים כאלה יכוסה המבוטח גם כנגד תביעות מצד הרשות לניירות ערך כמו גם אם התביעה הגיעה מחו"ל.

ביטוח אחריות דירקטורים לא מכסה:

 • האחריות הביטוחית לא תכסה תביעה הקשורה ליחסי עבודה מצד המבוטח (הביטוח יכסה אך ורק תביעות כנגד נושא המשרה ולא תביעות מטעמו).
 • לא תחול הפוליסה על ניירות ערך והנפקת ניירות ערך בטרם נכנסה הפוליסה לתוקפה. או על ניירות ערך שלא דווחו לחברת הביטוח בזמן.
 • ביטוח אחריות דירקטורים לא מגן על המבוטח מפני תביעות של כונסי נכסים או גופים ממשלתיים או משפטיים.
 • אין כיסוי לנזק שנגרם עקב פעילות גרעינית, אטומית, קרינה מייננת או רדיואקטיבית או מגע עם החומר המסוכן אסבסט.
 • במידה והוגשה תביעה כנגד המבוטח על ידי בעל מניות אחר בחברה – אין ביטוח אחריות דירקטורים מכסה את הוצאות התביעה.
 • הביטוח לא יכסה כל מעשה שנעשה בזדון ובכוונה תחילה, כמו ג שהאחריות הביטוחית לא תכסה תביעות בגין טובות הנאה או רווח אישי שנעשו לא כחוק.
 • בעת או עקב פעילות מלחמתית, טרור, איבה, הפיכה, מרי או השתלטות צבאית לא תחול האחריות הביטוחית.

הרחבות לביטוח אחריות דירקטורים:

חברות ביטוח רבות מציעות הרחבות שונות לביטוח הסטנדרטי וכדאי לשקול סעיפים אלו בכובד ראש מאחר ואלה יאלצו את המבוטח לשלם סכום גדול יותר מדי חודש בחודשו אך גם בכוחם להבטיח למבוטח שינה בראש שקט יותר. להלן כמה מן ההרחבות שניתן לעשות לאחריות ביטוח דירקטורים:

 • דירקטור חיצוני – המדובר הוא על ביטוח המכסה תביעות כנגד דירקטור הפועל בחברה חיצונית, אשר מוכר לחברה המבוטחת ומוגדר ככזה על ידיה ואשר התרשל במהלך תפקידו. הוספת סעיף זה תכסה נזקים והוצאות משפטיות של דירקטור חיצוני.
 • רכוש משותף של בן/ת הזוג – הרחבה זו בעצם מגנה על בן או בת הזוג של המבוטח מפני תביעות. הכוונה היא לכיסוי בגין תביעות הדורשות פיצוי ואשר עלולות להילקח גם מרכושם של בן או בת הזוג החוקיים של המבוטח.
 • עיזבונות ושארים – ניתן להוסיף הרחבה שתגן הן על יורשים והן על העיזבון מפני תביעות המוגשות כנגד המבוטח לאחר מותו. סעיף זה גם יכלול הוצאות כספיות הכרוכות במשפט ושכר טרחה.
 • פרישה לגמלאות – הניתן לבצע הרחבה זו שתגן על המבוטח כנגד תביעות שיגיעו לאחר שיצא לגימלאות
 • הצטרפות חברות בת חדשות – הרחבה זו יפה למקרים בהם נוספות חברות בת לחברה המבוטחת לאחר חתימה על ביטוח אחריות דירקטורים. במקרים אלו תכסה הפוליסה מחדלים של אחריות דירקטורים שנעשו בחברת הבת, ללא כוונות זדון ובכפוף לתנאים המשניים של כל חברת ביטוח.
 • יחסי ציבור בעיתות משבר ומצוקה – על פי הרחבה זו חברת הביטוח תשא באחריות הביטוחית ותפצה את המבוטח בגין רכישת יועץ ליחסי ציבור אם יש ביכולתו לצמצם את הנזק הנגרם לנושא המשרה המבוטח.

טיפים ל- ביטוח אחריות דירקטורים

 • חשוב לדווח לחברת הביטוח על כל שינוי שמתרחש בחברה והנוגע להנפקת ניירות ערך ומניות כמו גם על הצטרפותה של חברת בת חדשה.
 • חברות הביטוח דורשות הודעה מיידית על כל תביעה המתעתדת לבוא, כמו גם שעל המבוטח למלא ולשלוח את כל המסמכים הדרושים עקב תביעה המאיימת להגיע.
 • כדאי מאוד להשוות בין סכומי ההשתתפות העצמית שמחייבות חברות הביטוח השונות כמו גם לתנאים שבעטיים מופעל סעיף ההשתתפות העצמית.
 • לא תמיד מנהלים יהיו מבוטחים בצורה האופטימלית בביטוח דירקטורים וזאת מאחר שאותם מנהלם שתלויה נגדם תביעה זקוקים לאישור של הדירקטוריון שבתורו נסמך על דעותיהם של יועצי ביטוח וניהול סיכונים, הממליצים ומוסרים את חוות דעתם ביחס להיקף הכיסוי. המלצתם עשויה לא לעלות בקנה אחד עם חזונם של הדירקטורים באשר לניהול התקציב של הארגון בכלל ועם התקציב המיועד לביטוח הארגון בפרט.