ביטוח אובדן רווחים - ביטוח אובדן הכנסות

ביטוח אובדן רווחים שגם ידוע בשם ביטוח אובדן הכנסות מבטיח למבטוח, קרי: לבעל העסק פיצוי במקרה של הפסדים או רווחים שצומצמו או נמנעו מן המבוטח עקב נזק ואשר גרם להפסקה בתפעול העסק או שגרם לירידה בפעילותו של העסק.

המדובר הוא על פיצוי במקרה של נזק למבנה העסק או לרכוש העסק המונע מן המבוטח להמשיך ולנהל את העסק שלו. בין אם מדובר בהפסקה זמנית ובין אם מדובר בהפסקת פעילות העסק לצמיתות. כך שבעצם מובטח כיסוי של אובדן הכנסות.

ביטוח מסוג זה הוא מה שנקרא "ביטוח גרר" מאחר והוא נכנס לתוקף אך ורק לאחר שיש עדות לנזק ממשי כגון נזק ברכוש או נזק למבנה, כלמור, נזק פיזי ממשי, עקב אירוע מסויים המוגדר בביטוח אש. אירועים המוגדרים בביטוח אש הם לדוגמא פגיעת ברק, אש אשר הזיקו והפריעו לתפעול השוטף של העסק.

במקרה של הפסקה זמנית של תפעול העסק עקב נזק, ימשיכו פיצויי ביטוח אובדן הכנסה לזרום למבוטח עד אשר העסק יעמוד על הרגליים שוב.

קבלת דמי הביטוח

קבלת דמי ביטוח אובדן רווחים מותנה בהוכחת המבוטח את שיעור הנזק והיקפו גם מן הבחינה הכספית. חשוב לדעת שקבלת פיצוי ביטוח אובדן רווחים נחשב לחלק מן ההכנסות של העסק ולכן מחוייב במס.

על פי רוב, תפצה חברת הביטוח את בעל העסק בסכום הרווח הגולמי, כלומר: אומדן הרווח אשר הופק בשנת הרווחים שקדמה לזמן הנזק. כמו כן, סכומי דמי הביטוח המשולמים על ידי המבוטח יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

לשם קבלת דמי הביטוח חייב המבוטח להודיע מיידית ובכתב אודות המקרה, כמו גם שעל המבוטח מוטלת החובה לשלוח לחברת הביטוח את כל המסמכים הדרושים כגון: דוחות כספיים, טפסי תביעה וכו'.

מה ביטוח אובדן רווחים אינו מכסה

קיימים מספר מקרים בהם ביטוח אובדן רווחים אינו מכסה:

  • פריצה לעסק או גניבה ממנו
  • הפסדים שמקום בפירוק העסק
  • הפסקת העסק עקב העברה לכונס נכסים
  • הביטוח לא יכסה במקרה שפוליסת ביטוח האש אינו בתוקף
  • הפסדים שנגרמו עקב תקלות במתקנים חשמליים או במכונות כתוצאה משימוש יתר ושחיקה, קצר או מתח גבוה, התחממות או נזילה.
  • חברת הביטוח לא תכסה אובדן רווחים שנגרמו עקב שיפורים ושינויים שנעשו במהלך תיקון הרכוש הפגוע.

מחובותיו של המבוטח בביטוח אובדן רווחים

לשם הערכת הסיכון חברות הביטוח דורשות גילוי נאות מצד המבוטח בכל הנוגע לנושאים הבאים : אמצעי המיגון והבטיחות הקיימים בעסק והמתיימרים להגן עליו ובמקרה שאין כאלה חברת הביטוח תחייב את המבוטח לבצע מיגון לעסק, זהותם של כל בעלי העסק באשר הם, מיקומו המדוייק של העסק, איומים חדשים שנתגלו במהלך תקופת הביטוח ולאחר חתימת החוזה מחוייבים בדיווח לחברת הביטוח, תיאור מלא של רכוש העסק ואחזקתו, היסטוריית נזקים שקרו לעסק בעבר והאם יש ביטוח אובדן רווחים נוסף למבוטח למשל בחברת ביטוח אחרת.